Zoek op deze site:

Inhoudsopgave:
1. Home

2. Instituut ICI

3. Publicaties


5. Autobiografie

6. Weblog


8. Contact


 

Diversiteit Breed Simulatiespel

1e dagdeel - Startonderdeel van de cursus

Werkelijke kwaliteiten en deskundigheden dienen natuurlijk verworven te worden in (praktijk)gerichte trainingen. Liefst door middel van 'ervaringsleren'. Daarom starten alle cursussen van het ICI altijd met een cultuursimulatiespel.

In dit simulatiespel worden de deelnemers na een algemene inleiding in twee groepen gesplitst, die we respectievelijk x- en y-cultuur noemen. Hier worden in ongeveer 15 tot 20 minuten de (spel)regels en codes van de x-, en y-cultuur bekendgemaakt en geoefend.
 
Wanneer de deelnemers de regels onder de knie hebben, vinden er steeds gelijktijdige bezoeken plaats van een of meerdere leden van de x- aan de y-cultuur en vice versa gedurende circa vijf minuten, met de opdracht om te trachten de regels en codes van de anderen te ontdekken.

Na ieder bezoek wordt het spel even stilgelegd en vindt binnen de eigen groep een korte debriefing plaats. Wanneer alle deelnemers een bezoek hebben gebracht aan de andere cultuur vindt plenaire evaluatie plaats. Nagegaan wordt of men de regels en codes van de anderen heeft kunnen ontdekken. Tot op heden is dit nooit het geval.

Eigen denkkader
Dit spel stelt de deelnemers in staat de beperking van de eigen denkkader aan den lijve te ondervinden. Niet alleen deelnemers (op alle niveaus) rapporteren in hun schriftelijke evaluaties dat het beoogde effect wordt bereikt, maar het is nu zelfs wetenschappelijk aangetoond dat men door deze methode van ervaringsleren een intercultureel bewustzijn verwerft, hetgeen inhoudt dat mensen het belang en de invloed van de culturele normen en waarden onderkennen op perceptie, voelen, denken en handelen.

Ervaringsleren
De deelnemers ervaren namelijk aan den lijve wat het betekent om in een voor hen wildvreemde omgeving terecht te komen waarvan zij de regels en codes niet kennen. Alle zekerheden en vanzelfsprekendheden maken plaats voor verwarring. Zij ervaren communicatieproblemen door verschillen in taal (verbaal en non-verbaal), normen (spelregels) en waarden (verschillende doelen van beide culturen).

Perceptie en gedrag
Aan de hand van de door de deelnemers tijdens de simulatie opgedane ervaringen en door de docenten opgemerkte gedragingen wordt tijdens de nabespreking ingegaan op menselijke perceptie en gedrag, de invloed van cultuur op perceptie en gedrag en de invloed van cultuurverschillen op effectieve communicatie.

 
 
Copyright © 1982-2010 - ICI - Alle rechten voorbehouden


Home | Wat is ICI | Diversiteit Breed Simulatiespel | Structurentheorie | Toepassingen | Terugkomdag | Wat doet de ICI | Inburgeringscursussen | Theorie | Cursisten ervaringen | Boeken | Interculturele communicatie: Een stap verder | Samen verder | Interculturele communicatie theorie en praktijk | Artikelen | Columns | KPMG & ICI | Achtergrond | Studie en Werk | Bestuurlijke ervaringen | Politieke ervaringen | Prominente ontmoetingen | Visie op integratie | Kort geding | Typeringen door pers e.a. | Weblog | Contact | ENGLISH » Home | What is ICI | What do we do | Wide Diversity Simulation | Structures theory | Applications | Reunion | Settling-in courses | Theory | Comments from our clients | Books | Intercultural communication: A step further | Forward together | Book reactions: Intercultural communication theory and practice | Articles | Columns | KPMG & ICI | Achtergrond | Study and work | Governing experience | Political experience | Prominent meetings | Vision on integration | Press | Weblog | Contact