Zoek op deze site:

Inhoudsopgave:
1. Home

2. Instituut ICI

3. Publicaties


5. Autobiografie

6. Weblog


8. Contact


 

KPMG & ICI

Verschil zonder geschil: verschil ‘werkt’

De Nederlandse samenleving wordt gekenmerkt door haar culturele en sociale diversiteit.

Er is sprake van een toenemende vergrijzing, verkleuring, internationalisering en individualisering. Organisaties ervaren hierdoor steeds meer diversiteit binnen het bedrijf, de arbeidsmarkt, maar ook bij klanten.

Belangrijk is hoe uw organisatie het beste kan inspelen op deze toegenomen diversiteit.

KPMG en het ICI zijn een samenwerkingsverband aangegaan om een antwoord te formuleren op deze grote uitdaging waar organisaties tegenwoordig
voor staan.
 
Een caleidoscoop van mensen die allemaal willen werken, kopen, leren, genezen, etcetera...

Vooral in de grote steden zien we een grotere diversiteit ontstaan.
Een steeds groter deel van de jonge generatie heeft steeds vaker een niet-Nederlandse achtergrond. Verder is er de verwachting dat de arbeidsmigratie vanuit de nieuwe leden van de EU nog zal toenemen.

Organisaties opereren steeds internationaler, scholen trekken studenten uit
het buitenland aan, bedrijven stoten activiteiten af naar ‘lage lonen landen'
en expansie leidt tot vestiging in het buitenland. Daarnaast wordt het klanten-
bestand van organisaties steeds diverser. Kortom, diversiteit is in onze samenleving een realiteit.

Diversiteit in de Praktijk

Het tevreden houden van (nieuwe) werknemers en (nieuwe) klanten vereist inzicht in de diversiteit aan wensen en behoeften. (Cultuur)Verschillen leiden nog dikwijls tot communicatieproblemen. Om spanningen te voorkomen nemen organisaties over het algemeen liever mensen aan die gemakkelijk zijn in te passen binnen de organisatie.

Echter, indien een organisatie serieus aandacht besteedt aan diversiteit dan zullen er meer ‘kansen' zijn dan ‘bedreigingen'. Investeren in diversiteit draagt immers ook bij aan de oplossing van vraagstukken als ziekteverzuim, uitstroom en ongewenste omgangsvormen.

Verder kan diversiteit ook bijdragen aan een verbeterde concurrentiepositie op zowel de arbeidsmarkt als de afzetmarkt. Voor u geldt dus de vraag of u van diversiteit een knelpunt of een strategische keuze wilt maken.

Diversiteit als strategische keuze

Om de kansen die diversiteit met zich meebrengt te benutten is het van belang dat uw organisatie helder heeft wie zij is en welke cultuur wordt nagestreefd: waar staat u voor? De gewenste cultuur kan worden vastgelegd in een bedrijfscode.

Wanneer overeenstemming is bereikt over de code dan is de volgende stap om deze te communiceren, te internaliseren en te handhaven. Deze ontwikkelde bedrijfscode zal als referentiepunt dienen voor iedere interne discussie rondom cultuur.

Het opstellen, communiceren en handhaven van
een code heeft een aantal belangrijke voordelen:


 • Organisatieleden weten wat er van hen wordt verwacht en krijgen de kans zich te conformeren en medewerkers kunnen makkelijker worden aangesproken op ongewenst gedrag.
 • Interne culturele discussies vinden plaats vanuit een duidelijk geformuleerd en gemeenschappelijk gedeeld referentiekader. De code biedt een transparant richtsnoer voor de inrichting van het HRM- beleid.
 • Bij het aantrekken van nieuwe organisatieleden kan duidelijk worden gemaakt waar uw organisatie voor staat. Mensen selecteren zichzelf op deze manier. U beschikt over een extern communicatiemiddel naar uw klanten en andere organisaties.
Wij helpen u uw eigen code te formuleren, te communiceren en te handhaven.

KPMG en het ICI hebben een programma ontwikkeld dat u in staat stelt een verankerde en doordachte bedrijfscode te maken. Hierbij staat ervaringsleren centraal.

Het programma kent de volgende processtappen:

 • Een concrete ervaring
  Een beproefd spel van het ICI zorgt voor de concrete ervaring en bewustwording
  van de beperking van het eigen referentiekader en het ontstaan van botsingen tussen culturen. Ook leert men dat het belangrijk is cultuur expliciet te maken.
 • Reflectie
  De deelnemers reflecteren op de ervaring en gaan proberen hun eigen cultuur expliciet te maken. Zij leren welke culturele waarden & normen hun gedrag op het werk stuurt.
  Op basis hiervan formuleren zij een 1e concept bedrijfscode die de huidige cultuur expliciet maakt.
 • Abstractie
  Door middel van het zogeheten ‘dilemmaspel' van KPMG wordt deze 1e concept bedrijfscode getoetst en bijgesteld. In dit dilemmaspel wordt gekeken naar de consequenties van bepaalde keuzes en de wenselijkheid daarvan.

  De keuzes worden vastgelegd waardoor aan het einde van deze stap een aangepast 2e concept bedrijfscode kan worden opgesteld.

 • Testen
  Vervolgens wordt deze 2e versie van de bedrijfscode getest binnen een deel van uw organisatie. Managers en medewerkers worden getraind in het communiceren en handhaven van de bedrijfscode.

  Vanzelfsprekend is het een goede zaak een afdeling te kiezen waarbij verschillen tussen culturen duidelijk aanwezig zijn en ook gevoeld worden. Na een laatste mogelijke bijstelling vanuit de praktijk wordt de bedrijfscode vastgesteld.

 • Borging
  Cultuurveranderingsprocessen zijn weerbarstig. Om de gewenste veranderingen ook op termijn vast te houden is borging in het HRM proces (waaronder werving en selectie, competentie-management, opleiding en coaching) cruciaal.

  De inhoud van de code kan uitstekend als richtsnoer dienen voor de ontwikkeling van het HRM beleid. Betrokkenheid van managers is hierbij dé succesfactor.
 
Copyright © 1982-2010 - ICI - Alle rechten voorbehouden


Home | Wat is ICI | Diversiteit Breed Simulatiespel | Structurentheorie | Toepassingen | Terugkomdag | Wat doet de ICI | Inburgeringscursussen | Theorie | Cursisten ervaringen | Boeken | Interculturele communicatie: Een stap verder | Samen verder | Interculturele communicatie theorie en praktijk | Artikelen | Columns | KPMG & ICI | Achtergrond | Studie en Werk | Bestuurlijke ervaringen | Politieke ervaringen | Prominente ontmoetingen | Visie op integratie | Kort geding | Typeringen door pers e.a. | Weblog | Contact | ENGLISH » Home | What is ICI | What do we do | Wide Diversity Simulation | Structures theory | Applications | Reunion | Settling-in courses | Theory | Comments from our clients | Books | Intercultural communication: A step further | Forward together | Book reactions: Intercultural communication theory and practice | Articles | Columns | KPMG & ICI | Achtergrond | Study and work | Governing experience | Political experience | Prominent meetings | Vision on integration | Press | Weblog | Contact