Zoek op deze site:

Inhoudsopgave:
1. Home

2. Instituut ICI

3. Publicaties


5. Autobiografie

6. Weblog


8. Contact


 

Typeringen door pers e.a.

Quotes, uitspraken en reacties

Jan Marijnissen, Joodse Omroep, 19-11-2006:
Ik denk dat als wij de integratie in Nederland serieus nemen en niet de fout maken van mensen assimilatie te verlangen, dat we dan heel snel bij de methode-Pinto uitkomen...!
Hij heeft een fantastische notitie voor de Minister-President geschreven.

Overigens, van deze notitie is het derde punt "Nut en noodzaak van een sociale dienstver-
lening", opgenomen in het regeringsakkoord van het Kabinet Balkenende IV.
 
Psycholoog prof. dr. Willem Hofstee, lid leescommissie Proefschrift
Voor de bijdragen die de auteur heeft gelevert aan de beschaving en aan de humaniteit past het grootst mogelijke respect.
Anil Ramds, De Groene Amsterdammer, 13 juni 1992
Het huidige minderhedendebat is niet door Frits Bolkestein, maar door David Pinto op gang gebracht.
John Jansen van Galen in Het Parool
David Pinto gaf in 1988 de aanzet tot een ommekeer in de politiek jegens migranten door te zeggen dat ze door zorg en subsidies werden ‘doodgeknuffeld’ zonder dat ze werden aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid. De ‘inburgeringscontracten’ waren het gevolg.
René Zwaap in De Groene Amsterdammer, 29 april 1998
Pinto, van joods-Marokkaanse afkomst, maakte tien jaar geleden geschiedenis door in een
ingezonden stuk in de Volkskrant te beweren dat allochtonen in Nederland worden ‘doodgeknuffeld’.
Frits Bolkestein pikte dat signaal op en maakte het tot kern van een al even historische rede in Zwitserland.
Ex-Minister Hedy d'Ancona in Contrast van 19 december 1999
De overheid hamerde op plichten en links wilde vooral politiek correct zijn en dorst geen eisen te stel­len. Toen David Pinto het had over het doodknuffelen van minderheden, had ik ook zo’n Pavlov-reactie; dan werd ik kwaad. "Hoe kun je dat nou zeggen?", dacht ik toen. Ze wor­den juist verwaarloost. Terwijl hij in zekere zin wel gelijk had
Vrij Nederland
Communicatievirtuoos
Trouw
Talmudische precisie
De Telegraaf
Hij heeft zich bewezen als een origineel denker
Dr. B. Heintzberger, bestuur NVBT
Hij weet op onnavolgbare wijze de kennis van de taal met humor te combineren, luchtig en plezierig verpakt maar toch met een inhoudelijke boodschap welke u op deze manier nooit zult vergeten! Deze man moet u minstens één keer in uw leven ontmoet hebben
Besturenraad, de organisatie van het christelijk onderwijs,
ledenbijeenkomst met als thema: 'dilemma's en democratie'

Uw onderdeel is opvallend goed beoordeeld. De bezoekers konden op een schaal van 1 tot 5 (1 is laag en 5 is hoog) aangeven wat ze ervan vonden. Gemiddeld komt u uit op een 4,5. Daarmee steekt uw bijdrage uit boven die van de andere sprekers. Een opmerking die gemaakt werd naar aanleiding van uw bijdrage is bijvoorbeeld: "Hoog entertainmentgehalte en zegt veel rake dingen
Eigenaar/directeur van VOMAR in Vrij Nederland,
over bemiddeling bij een ernstig en diepliggend conflict in zijn bedrijf

Pinto kan dat meesterlijk. Hij geeft aan alles een positieve insteek.
Uitgeverij Spectrum, NRC Handelsblad, 18 maart 2005
In een mooi en afgewogen bijdrage geeft David Pinto daar in 'Hoe nu verder'? Een paar verhelderende voorbeelden... 'Culturele, geestelijke, sociale en normatieve waarden liggen veel dieper in het wezen van mensen ingebakken dan het geloof', schrijft Pinto terecht.
Binnenlandsbestuur, jubileumnummer 4 november 2005
Ze waren er wel in de afgelopen vijfentwintig jaar, de mensen met een vooruitziende blik...!
Of David Pinto, nu hoogleraar Interculturele communicatie en in de jaren tachtig adviseur van schoolbegeleidings-diensten, die tevergeefs een jarenlange politieke lobby voerde voor een verplicht inburgeringcontract voor allochtonen. Pinto's visie - de spanningen tussen allochtonen en autochtonen zijn terug te voeren op botsingen tussen moderne en premoderne waarden - wordt nu breed gedragen.
Zijn ooit omstreden pleidooi is inmiddels een wet

N.B. 1:
Eerst grote weerstanden
Het heeft nogal wat tijd gekost voordat bovenstaande statements en erkenning kwamen. Eerst waren er tal van weerstanden, uitsluitingen en verdachtmakingen. Bij het lanceren van het ‘doodknuffelen’ concept, werd zelfs gesproken over 'persona non grata' door ene (toen PvdA-er) John Lilipally.

Tot op heden roept dit soms weerstand. Echter, de reden voor de oude weerstand heeft plaats gemaakt voor erkenning en waardering, zoals uit het vooreenstaand blijkt.

N.B. 2:
Humor
De statements van Dr. Heintzberger en van de Besturenraad hebben betrekking op inleidingen. Naast onderzoek, advisering, publiceren en besturen, geeft Pinto vele presentaties en workshops en leidt hij fora en discussies, met humor vanuit het Stand-Up-Comedian verleden (zie: 'Studie en Werk' 5b).

 
Copyright © 1982-2010 - ICI - Alle rechten voorbehouden


Home | Wat is ICI | Diversiteit Breed Simulatiespel | Structurentheorie | Toepassingen | Terugkomdag | Wat doet de ICI | Inburgeringscursussen | Theorie | Cursisten ervaringen | Boeken | Interculturele communicatie: Een stap verder | Samen verder | Interculturele communicatie theorie en praktijk | Artikelen | Columns | KPMG & ICI | Achtergrond | Studie en Werk | Bestuurlijke ervaringen | Politieke ervaringen | Prominente ontmoetingen | Visie op integratie | Kort geding | Typeringen door pers e.a. | Weblog | Contact | ENGLISH » Home | What is ICI | What do we do | Wide Diversity Simulation | Structures theory | Applications | Reunion | Settling-in courses | Theory | Comments from our clients | Books | Intercultural communication: A step further | Forward together | Book reactions: Intercultural communication theory and practice | Articles | Columns | KPMG & ICI | Achtergrond | Study and work | Governing experience | Political experience | Prominent meetings | Vision on integration | Press | Weblog | Contact