Zoek op deze site:

Inhoudsopgave:
1. Home

2. Instituut ICI

3. Publicaties


5. Autobiografie

6. Weblog


8. Contact


 

Inleiding in de ‘structurentheorie’

2e dagdeel - Interculturele Communicatie.
Methode hoe effectief om te gaan met verschillen (van welk aard dan ook) met behoud van ieders eigenheid.
 
Leerdoelen
Aansluitend op de opgedane ervaringen bij het eerste dagdeel, kennis verschaffen over:
  • De relatie tussen achtergrond, denkkader en effectieve communicatie.
  • Het leren van het essentiële onderscheid tussen de invloed van cultuur versus de invloed van andere persoonlijke gegevens op normen en waarden en dientengevolge op communicatie en gedrag.
  • Methodische aanpak van verschillen waarbij de grens van acceptatie wordt aangegeven.
Inhoud
Na een korte uiteenzetting over het verschil tussen taal, cultuur, religie, en over effectieve communicatie, wordt ingegaan op de verschillende structuren van regels en codes op alle niveaus (macro, meso en micro); van de meest ‘Fijnmazige’ (F) tot de meest ‘Grofmazige’ (G) contexten en op de gevolgen die deze verschillen kunnen hebben op effectieve communicatie bij diversiteit en hoe effectief om te gaan met deze verschillen.

Methode
De docent geeft eerst het theoretische kader weer. Zo wordt het continuüm uiteengezet tussen de meest fijnmazige (F) en de meest grofmazige (G) structuur van gedragsnormen en communicatieregels. Er wordt aan de hand van een lijst de belangrijkste verschillen tussen deze twee uitersten met de cursisten doorgenomen. Voor een effectieve omgaan met verschillen worden de (eenvoudig edoch doeltreffend) Dubbel Perspectief (DP) benadering en de DrieStappenMethode (DSM) behandeld.

 
 
Copyright © 1982-2010 - ICI - Alle rechten voorbehouden


Home | Wat is ICI | Diversiteit Breed Simulatiespel | Structurentheorie | Toepassingen | Terugkomdag | Wat doet de ICI | Inburgeringscursussen | Theorie | Cursisten ervaringen | Boeken | Interculturele communicatie: Een stap verder | Samen verder | Interculturele communicatie theorie en praktijk | Artikelen | Columns | KPMG & ICI | Achtergrond | Studie en Werk | Bestuurlijke ervaringen | Politieke ervaringen | Prominente ontmoetingen | Visie op integratie | Kort geding | Typeringen door pers e.a. | Weblog | Contact | ENGLISH » Home | What is ICI | What do we do | Wide Diversity Simulation | Structures theory | Applications | Reunion | Settling-in courses | Theory | Comments from our clients | Books | Intercultural communication: A step further | Forward together | Book reactions: Intercultural communication theory and practice | Articles | Columns | KPMG & ICI | Achtergrond | Study and work | Governing experience | Political experience | Prominent meetings | Vision on integration | Press | Weblog | Contact