Zoek op deze site:

Inhoudsopgave:
1. Home

2. Instituut ICI

3. Publicaties


5. Autobiografie

6. Weblog


8. Contact


 

Terugkomdag

4e dagdeel - vervolg (terugkomdag) na taakformulering voor de deelnemers.

Goede voornemens en nieuwe inzichten hebben pas betekenis bij vertaling in concrete stappen en implementatie.

Dit dagdeel wordt daarom gewijd aan het vooraf geformuleerde taken per groep(je), per thema c.q. per onderwerp. Na een paar maanden wordt nagegaan wat en in hoever het is gelukt om de taken te realiseren.
 
Follow-up
Desgewenst, is follow-up (na een aantal maanden en na het vierde dagdeel) en/of tijdens, (selectie) gesprekken bijvoorbeeld, casusbehandeling, eveneens mogelijk.

Onze specialisten kunnen dan deel uit maken van de setting waardoor u op een natuurlijke wijze begeleid en gecoached word. Op deze wijze wordt tevens het gebruik van nieuwe kennis/ vaardigheden geobserveerd en geregistreerd.

Ook screening van de eigen selectietests behoort tot onze dienstenpakket.

 
 
Copyright © 1982-2010 - ICI - Alle rechten voorbehouden


Home | Wat is ICI | Diversiteit Breed Simulatiespel | Structurentheorie | Toepassingen | Terugkomdag | Wat doet de ICI | Inburgeringscursussen | Theorie | Cursisten ervaringen | Boeken | Interculturele communicatie: Een stap verder | Samen verder | Interculturele communicatie theorie en praktijk | Artikelen | Columns | KPMG & ICI | Achtergrond | Studie en Werk | Bestuurlijke ervaringen | Politieke ervaringen | Prominente ontmoetingen | Visie op integratie | Kort geding | Typeringen door pers e.a. | Weblog | Contact | ENGLISH » Home | What is ICI | What do we do | Wide Diversity Simulation | Structures theory | Applications | Reunion | Settling-in courses | Theory | Comments from our clients | Books | Intercultural communication: A step further | Forward together | Book reactions: Intercultural communication theory and practice | Articles | Columns | KPMG & ICI | Achtergrond | Study and work | Governing experience | Political experience | Prominent meetings | Vision on integration | Press | Weblog | Contact