Zoek op deze site:

Inhoudsopgave:
1. Home

2. Instituut ICI

3. Publicaties


5. Autobiografie

6. Weblog


8. Contact


 

Pinto theorie en methode

"De taak van de wetenschap is om de complexe werkelijkheid te reduceren tot hoofdlijnen" Rob Vreeke

Zoals gemeld wordt bij het ICI vanuit de Pinto-theorie gewerkt.

Daarom hieronder een beknopte weergave van deze theorie, gevolgd door bevindingen van anderen.

Diversiteit Breed: theorie en praktijk

 
Definitie
Met diversiteit breed wordt gerefereerd aan etnische, religieuze en culturele verschillen, maar ook aan verschillen zoals: gender, leeftijd, positie, functie-
niveau, seksuele voorkeur.

Inleiding
Mensen kunnen zeer van elkaar verschillen wat betreft hun mentale programmering. Hierover is veel geschreven, vooral door antropologen. De bekendste is Geert Hofstede die naar aanleiding van een onderzoek bij IBM onder medewerkers in diverse landen tot een ordening van deze verschillen komt rondom wat hij noemt een aantal 'dimensies'. Hij onderscheidde aanvankelijk vier dimensies en voegde er later een vijfde bij:

  • Machtsafstand
  • Onzekerheidsvermijding
  • Individualisme
  • Mannelijkheid
  • Korte- versus langetermijnplanning
Deze ordening kreeg veel kritiek, vooral op het methodologische vlak.
Zo is Hofstede onder meer verweten nationale culturen klakkeloos toe te passen op individuen. Niettemin volgden anderen Hofstede met zijn indeling van dimensies.

Nancy Adler kwam met zes en Fons Trompenaars met zeven dimensies, die deels samenvallen met die van Hofstede en deels een aanvulling daarop vormen. De voornaamste bezwaren tegen de benadering van dimensies naast gemelde methodologische kritiek zijn als volgt. Ten eerste is het aantal dimensies arbitrair en heeft deze benadering bovendien een statisch, stigmatiserend karakter. Ook biedt zij geen ruimte voor de evolutie die eigen is aan normen en waarden die ten grondslag liggen aan gedrag en communicatie op alle niveaus.

Daarnaast wordt bij genoemde auteurs een methodische aanpak gemist hoe effectief om te gaan met diversiteit. Sterker nog, Hofstede verkondigt in dit verband: "It often gets in the way when we try to get a job done with somebody whose mental programming is slightly different". Terwijl met een doeltreffende (methodische) aanpak zulke verschillen juist tot verrijking kunnen leiden.

Deze kritiekpunten waren mede aanleiding tot de ontwikkeling van de 'structurentheorie' en de Drie Stappen Methode (DSM): hoe effectief om te gaan met verschillen tussen mensen, met behoud van ieders eigenheid.

Hierna volgt een korte weergave van deze theorie en methode. Zowel de structurentheorie als de DSM worden in diverse boeken beschreven en geïllustreerd met vele cases uit de praktijk van bedrijfsleven, overheid, gezondheidszorg, politie, justitie, onderwijs, etc. (zie 'Boeken' onder 'Publicaties', 3 a).
 
Lees verder »
 
Copyright © 1982-2010 - ICI - Alle rechten voorbehouden


Home | Wat is ICI | Diversiteit Breed Simulatiespel | Structurentheorie | Toepassingen | Terugkomdag | Wat doet de ICI | Inburgeringscursussen | Theorie | Cursisten ervaringen | Boeken | Interculturele communicatie: Een stap verder | Samen verder | Interculturele communicatie theorie en praktijk | Artikelen | Columns | KPMG & ICI | Achtergrond | Studie en Werk | Bestuurlijke ervaringen | Politieke ervaringen | Prominente ontmoetingen | Visie op integratie | Kort geding | Typeringen door pers e.a. | Weblog | Contact | ENGLISH » Home | What is ICI | What do we do | Wide Diversity Simulation | Structures theory | Applications | Reunion | Settling-in courses | Theory | Comments from our clients | Books | Intercultural communication: A step further | Forward together | Book reactions: Intercultural communication theory and practice | Articles | Columns | KPMG & ICI | Achtergrond | Study and work | Governing experience | Political experience | Prominent meetings | Vision on integration | Press | Weblog | Contact